Công ty CP xây dựng GoodGroup

Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi …

Tập đoàn GoodGroup góp vốn

70 %

Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Thuận Thông

Đầu tư sản xuất ống nhựa, phụ kiện nhựa…

Tập đoàn GoodGroup góp vốn

70 %

Công ty CP An Gia Thịnh

Đầu tư cung cấp vật tư vật liệu xây dựng

Tập đoàn GoodGroup góp vốn

70 %