Ống dùng thoát nước

  • Hệ thống thoát nước khu dân cư và đô thị .
  • Hệ thống thoát nước mưa, nước thải & thu gom xử lý nước thải của các khu công nghiệp, nhà máy .
  • Hệ thống thoát nước băng đường qua các trục lộ giao thông .

Liên Hệ

  • 0986 933 511